Hvad er kvalitet?

Skolen har formuleret nogle tanker om hvordan vi kobler vores forståelse af kvalitet til både skolens strategi og elevernes hverdag.

Kvalitetskoncept 2021

Målsætninger 2022

Skolen har sat sig to mål for kvalitetsudvikling i 2022.

Kvalitet i datagrundlaget

For at kunne arbejde systematisk med kvalitet kræves der et pålideligt datagrundlag. Siden overgangen fra Easy til moderne studieadministrative systemer har skolen været udfordret på datas pålidelighed p.g.a. usikker og varierende registreringspraksis. Skolen har derfor sat som mål for 2022, at vi vil gennemgå og systematisere vores datainput, så vi kan få bedre og mere sammenlignelig statistik.

Forebyggelse af fravær

Skolen målsætter på at reducere og forebygge fravær igennem tiltaget Ta' Fat, der har til hensigt at italesætte højt fravær overfor eleven og forebygge yderligere fravær samt frafald som resultat af fraværet. Målsætningen refererer dermed til det andet af de fire klare mål: "Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse".

Selvevaluering

I perioden marts til november 2022 gennemførte Social- og sundhedsskolen en evaluering af de danske social- og sundhedsskolers kvalitetsdatagrundlag i form af projektet Fællesskab om Kvalitet, finansieriet af Danske SOSU-skoler.

Det fælles sigte med projektet var at skabe forudsætningerne for direkte sammenligninger imellem skolernes data i det fælles studieadministrative system, Studie+. Skolens eget sigte med projektet var at evaluere kvaliteten af skolens egne data. Skolens registreringspraksis er i høj grad bestemt af lovkrav og systemmuligheder, men projektet fandt stadig, at der inden for disse rammer var flere muligheder, som resulterede i variationer skolerne imellem. Skolen fandt derfor også, at en evaluering af, hvorvidt vores registreringspraksis var hensigtsmæssig for data, bedst kunne gennemføres komparativt.

Projektets afsluttende rapport kan findes på projektsiden. Rapporten rummer seks anbefalinger for en registreringspraksis, der er "kvalitetsdatavenlig" (såvel som lovlig og kompatibel med det studieadministrative system, selvsagt). Skolen indsamlede vurderinger af anbefalingerne fra de øvrige skoler, hvilket resulterede i en indstilling til direktørmødet i foreningen Danske SOSU-skoler 2. februar 2023. I det store blev indstillingen godtaget af direktørerne og implementeringen overladt til en arbejdsgruppe. Indtil arbejdsgruppen rapporterer tilbage, udgør derfor vores opfølgningsplan, som også er at finde på projektsiden.

Skolen har også evalueret målsætningen omkring fravær, funderet i skolens indsats "Ta' Fat". Med afsæt i data fra Datavarehuset har skolen søgt at evaluere effekten af indsatsen. Målsætningen fokuserer på en reduktion af fravær over tid i takt med at eleverne bliver bekendt med programmet "Ta' Fat" og at skolen får erfaring med at afvikle det. Da fravær under og efter corona-nedlukningerne betyder meget forskellige ting, har vi i stedet valgt at effektevaluere i form af en sammenligning med naboskoler. Effektevalueringen kan findes her. Opfølgningsplan på indsatsen følger.

Løbende informationsindsamling

Grundsøjlerne i skolens løbende informationsindsamling består dels af de obligatoriske målinger samt eksterne data, d.v.s.

 • Elevtrivselsmålingen og undervisningsmiljøvurderingen
 • Virksomhedstilfredshedsundersøgelsen
 • Data fra Styrelsen for IT og Lærings datavarehus, herunder frafald og fravær

... og dels af data, der bearbejdes til lejligheden fra skolens studieadministrative system, på basis af Z-udskrifter (udtræk af CSV-filer). Skolen arbejder på at overgå til en ledelsesinformation baseret på mere løbende kald til Studie+'s API.

Endelig supplerer vi med data fra eksterne kilder. Som eksempel kan nævnes, at skolen løbende følger med i ansættelsen af de faggrupper, som skolen uddanner til, som et udtryk for kvaliteten af dimittenderne via data fra KRL/Sirka.

Proces

Skolen indleder "kvalitetsåret" i februar med vedtagelse af målsætninger for året og afslutter det i januar med gennemgang af det forgange års resultater.

 • Februar: Fastsættelse af årets målsætninger og behov
 • Juli: Halvvejsstatus i.f.t. mål, begyndende selvevaluering på basis af informationsindsamling
 • Oktober: VTU
 • November: ETU
 • Oktober-december: Selvevaluering på basis af informationsindsamling og særligt indhentet data
 • Januar: Ledelse og kvalitetsmedarbejder gennemgår selvevaluering, formulerer opfølgningsplanen.

Involvering

Med OK21 på underviserområdet skal ledelse og tillidsrepræsentanter samarbejde om en årlig skoleplan. Planen skal blive til på baggrund af fælles viden om skolens arbejde med sine målsætninger.

Vi ønsker at dette arbejde foregår på tværs af skolens overenskomstområder med afsæt i SU-AMO. Skoleplanen er på den måde en årlig anledning til at forankre ejerskab til både målsætninger og prioriteringer på tværs af medarbejdere og ledelse, og dermed et vigtigt led i at forbinde strategien med skolens handlinger og til- og fravalg.

Medarbejderne involveres i kvalitetsudviklingen igennem:

 • Dialog på SU-AMO-møderne om prioritering af målsætninger, ressourcer og indsatser
 • Gennemsigtighed ift. resten af organisationen gennem kommunikation før og efter udarbejdelsen af den årlige skoleplan

2022

 

 

Måltal

Fuldførelse

Opgørelse over antal fuldførelser og afbrud fordelt på skolens uddannelser.

Kilde: Antal fuldførelser fordelt på de enkelte erhvervsuddannelser, Datavarehuset.

Overgang til uddannelse

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført grundforløb 2 fordelt på til-uddannelse.

Kilde: Frafald i overgangen mellem grundforløbets 2. del og hovedforløbet, Datavarehuset

AMU Viskvalitet

Deltagernes vurdering af AMU 2021: Resultater fordelt på spørgsmål

Fravær

Som omtalt ovenfor arbejder skolen på at udvikle en BI-løsning for oversigt over fravær. Til illustration kan en rapportudskrift fra en prototype ses her.